Travel

പാസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്നും അവസാന പേജ് ഒഴുവാക്കുന്നു

 കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് പാസ്‌പോർട്ടിൽ നിന്നും അവസാന പേജ് നീക്കം ചെയ്യ്ന്നതിനുള്ള നിർദേശം പാസ്പോര്ട് ഓഫീസർ മാർക്ക് നൽകിയത് , കുടുംബ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അവസാന പേജിൽ അപേക്ഷകന്റെ (അപേക്ഷക യുടെ ) പിതാവിന്റ പേര് ,മാതാവിന്റ പേര് , ഭാര്യാ യുടെ (അല്ലങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റ )പേര് നിലവിലെ മേൽവിലാസം എന്നിവയും ഫയൽ നമ്പറുമാണുള്ളത് .പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ അപേക്ഷകന്റ പേര്, ഫോട്ടോ, ഒപ്പു, ജനന തീയതി, ജന്മസ്ഥലം , പാസ്പോർട് എടുത്ത സ്ഥലം പാസ്പോർട് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ട് ,അത് കൂടാതെയാണ് അവസാന പേജിൽ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് , മിക്ക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എയർപോർട്ടുകളില പരിശോധനയിൽ കുടുംബ വിവരങ്ങൾ നോക്കുന്ന

‘Sustainability comes first’

“Are you sure this is the way?” asks my driver, as the car trundles its way through a track on the hillside. For the answer, I show him the Google Maps directions on my phone. We meander through the hillside and slushy and rutted paths before we finally arrive at what seems like a gate. Beyond it, the track seems even more forbidding than the one that brought us here.

Responsible tourism initiative ‘highly commended’ at World Travel Mart, London

 

 

The village of Kumarakom is a cluster of little islands on the Vembanad Lake and is part of the Kuttanad region. The bird sanctuary here, which is spread across 14 acres is a favorite haunt of migratory birds and an ornithologist's paradise. Egrets, Darters, Herons, Teals, Waterfowls, Cuckoo, Wild Duck and migratory birds like the Siberian Stork fly here in flocks and fascinate the visitors.

An enchanting backwater destination, Kumarakom offers visitors boating and fishing options offered by the Taj Garden Retreat, a sprawling old bungalow-turned-resort.

Tejas Express : Indian Railway Offers a Luxuary travel from Mumbai-to-Goa

A new high-speed air-conditioned train will take you from Mumbai to Goa in nine hours, all comforts included. Here’s what you need to know about the Tejas Express

Route
The Tejas Express will start from Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) and end its journey at Karmali in North Goa. The Mumbai-to-Goa train will halt at five stations along the way: Dadar, Thane, Panvel, Ratnagiri and Kudal.

Timings

Thirunelli Maha Vishnu Temple

Thirunelli Maha Vishnu Temple

Thirunelli  Temple is the only temple in the world where the devotees can perform all the rituals related to one’s life, starting from birth to death and life after death. 

It is one of the most ancient temples in Kerala. It is believed that here the prathishta of Lord Vishnu was performed by Lord Brahma. It is also known as ''Sahyamala Kshetram'' and ''Kashi of the South''. 

Five top hill stations in North India.

India is blessed with hill stations of breathtaking beauty.Especially in North India,there are world class hill stations based on their popularity, quality of attractions, accommodation, and accessibility. North India, particularly the states of Uttarakhand & Himachal are well known for their beautiful summer destinations. These states are dotted with several popular hill resorts which are visited by a large number of tourists every year.

A mother delivers a miracle baby weighing lighter than an iPad. 

A premature 'miracle baby' girl, weighing lighter than an iPad just 631 gram was successfully delivered in the UAE by a team of doctors lead by an Indian.The baby girl was only 26.5 weeks old when she was delivered in Abu Dhabi, according to PTI."Timely intervention and delivery of the baby was important as the mother who had a high-risk pregnancy, came to us displaying symptoms of severing preeclampsia which are a pregnancy-related complication that is accompanied by high blood pressure and potential damage to organs," Dr.

British woman depends on semen to improve her health.

A 29-year-old woman named Tracy Kiss who is a resident of Buckinghamshire, United Kingdom,has found out a bizarre solution to improve her health. The solution,according to her is starting the morning with a smoothie 'enriched' with a teaspoon of sperm. She also throws in some almond milk and bananas to make it taste better.Tracy, a single mother of two, obtains sperm every day from her best friend. She then stores it inside tubs in her fridge. She also applies it on her face to improve her complexion.

Kerala tourism industry in tatters following demonetisation.

Kerala known as God's own country is a tourist hotspot. And tourism is one of the major revenue sources of the state. The demonetisation by the central government has hit the tourism industry very hard.Panicky foreign travel groups have been “knocked dumb” by demonetization.Except for their stay, all the rest of their activities have been badly affected.

Kerala tourism wins international award

Kerala tourism has won the best stand feature at the prestigious World Travel Mart (WTM) in London.The snake boat-themed pavilion of Kerala Tourism has bagged the award.The pavilion which has an area of 120 Sqm, sported three replicas of snake boats.A video of the vallam kali showcased at the pavilion gave visitors to the three-day show held from November 7 a glimpse of the event.According to the judges, the snake boat made them “want to go to Kerala just to see them in action,” said Venu V., Principal Secretary (Tourism), who led the State’s delegation to the WTM.The pavilion was conceptua

Adventure tourism badly affected following demonetisation.

Himachal Pradesh is known for its stunning natural beauty.And adventure tourism is one of its principal attractions.Now the ban on Rs 500 and Rs 1,000 currency notes has adversely impacted adventure tourism in the region.According to reports, business has particularly taken a hit in the Solang Valley where paragliding and other adventure-related activities have lost pace.

Supersonic train on the anvil between Dubai and Abu Dhabi.

According to reports a near-supersonic transport link that could slash travel times to Emirati capital Abu Dhabi to minutes is on the anvil. Dubai has reportedly agreed on a deal with US startup Hyperloop The cash-flush city-state, said it would conduct a "feasibility study" with Hyperloop One to sound out the scheme. The deal will see both parties explore a route for a vacuum-sealed pod transportation system, which could potentially slash travel times between Dubai and Abu Dhabi - 150 kilometers (90 miles) apart to around 12 minutes.

Social media has hugely influenced travel industry says expert.

It goes without being said that social media has an astounding influence on our daily lives.Now a well-known travel enthusiast and social media follower Jeremy Jauncey  has said that social media is a “great” platform to educate and inspire travelers, particularly with the aid of visual storytelling. ”The most important thing is to educate travelers and make them aware of the destinations that exist. Social media is an amazing platform to raise awareness.

The Spice Route - The Legacy of Muziris

Spice Route

The most defining moment in the history of Spice Route was Portuguese explorer Vasco da Gama's eventful journey to Malabar. It opened the doors to the New World, laid the foundation for colonization and caused the rise and fall of mighty empires. Traversed by explorers and traders of yore, the Spice Route is one of History's most significant and enigmatic trade routes.

What you see is what you get - Kerala

With the Arabian Sea in the west, the Western Ghats towering 500-2700 m in the east and networked by 44 rivers, Kerala enjoys unique geographical features that have made it one of the most sought after tourist destinations in Asia. An equable climate. A long shoreline with serene beaches. Tranquil stretches of emerald backwaters. Lush hill stations and exotic wildlife. Waterfalls. Sprawling plantations and paddy fields. Ayurvedic health holidays. Enchanting art forms. Magical festivals. Historic and cultural monuments. An exotic cuisine... All of which offer you a unique experience.

Pages

Subscribe to RSS - Travel