കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങൾ

കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള   ഭേദഗതികൾ

ദേശീയ പെർമിറ്റുള്ള  എല്ലാ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് നിർബന്ധിതമാക്കും,ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും,മറ്റ് രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലും അനുവദിക്കും,പുതിയ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ   ആവശ്യമില്ല.

Pages

Subscribe to RSS - കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങൾ