ജഗതി ബധിര വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനം

കേൾവിപരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ജഗതി ഗവൺമെന്റ് ബധിര വിദ്യാലയത്തിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് & പ്രിന്റിംഗ് ടെക്‌നോളജി, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്ലസ് വൺ, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിഭാഗം പ്രവേശനം തുടരുന്നു. കോഴ്‌സ് കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ വഴി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും പഠനോപകരണങ്ങളും യൂണിഫോമും സൗജന്യമാണ്. ഫോൺ: 8281133823, 9605365269.
 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Jun 252019
Veyil Marangal (Trees Under the Sun), directed by Bijukumar Damodaran, won the award for ‘Outstanding Artistic Achievement’ at the 22nd Shanghai International Film Festival, becoming the first Indi