രുദ്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യം

നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും അർദ്ധനിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരിനം നിത്യഹരിതവൃക്ഷമാണ് രുദ്രാക്ഷം (ശാസ്ത്രീയനാമം: Elaeocarpus ganitrus). രുദ്രാക്ഷമരത്തിന്റെ കുരുവും രുദ്രാക്ഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രുദ്രാക്ഷമരം കൂടുതലായും നേപ്പാളിലും ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്

പുരാതനകാലം മുതൽക്കേ ഭാരതീയ ഋഷിവര്യന്മാർ രുദ്രാക്ഷം ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച് നടന്നിരുന്നു. ഭക്തിയുടേയും വിശുദ്ധിയുടേയും പ്രതീകമായ രുദ്രാക്ഷത്തിന് വമ്പിച്ച ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു

രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നവർ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ചുവന്ന ഉള്ളീ, വെളുത്തുള്ളി, മുരിങ്ങാക്കായ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുതു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഐതിഹ്യം

രുദ്രാക്ഷം ഒരു പൂജ്യവസ്തുവായത്തീരുന്നതിന് നിദാനമായ ഒരു പുരാണകഥ ദേവീഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലിങ്ങനെ കാണുന്നു.

പണ്ട് ത്രിപുരൻ എന്നൊരു അതിശക്തിമാനും പരാക്രമിയുമായ അസുര പ്രമാണിയുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ദേവന്മാരേയും ദേവാധിപരെയും തോല്പിച്ച് ഏകചത്രാധിപതിയായിതീർന്നു. തന്നിമിത്തം സങ്കടത്തിലായ ദേവന്മാർ പരമശിവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. ത്രിപുരനെ എങ്ങനെ വധിക്കേണ്ടു എന്ന വിചാരത്തിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ധ്യാനിച്ച പരമശിവൻ ഒരായിരം ദിവ്യവർഷങ്ങൾ ദീർഘിച്ച ശേഷമാണ് കണ്ണ് തുറന്നത്. അപ്പോൾ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്രുബിന്ദുക്കൾ താഴെവീണു. ഈ ബാഷ്പ ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നാണത്രെ രുദ്രാക്ഷ വ്യക്ഷങ്ങളുണ്ടായത്.

പരമശിവന്റെ സൂര്യ നേത്രത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വിധരുദ്രാക്ഷങ്ങളും, ചന്ദ്ര നേത്രത്തിൽ നിന്ന് പതിനാറുവിധ രുദ്രാക്ഷങ്ങളും , അഗ്നി നേത്രത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് വിധ രുദ്രാക്ഷങ്ങളും ആണ് ഉണ്ടായത്.

സൂര്യനേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായവ രക്ത വർണ്ണമാണ്. ചന്ദ്രനേത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള രുദ്രാക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടായി. അഗ്നിനേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായവയുടെ നിറം കറുപ്പാണ്. പുരാണങ്ങളിൽ ത്രിപുരനെ പരമശിവൻ തന്നെ വധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാദേവന് ത്രിപുരാന്തകൻ എന്നൊരു നാമംകൂടി വന്നു

രുദ്ര എന്നാൽ ശിവനും അക്ഷം എന്നാൽ കണ്ണെന്നും പൊരുൾ.അതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ കണ്ണായി കരുതപ്പെടുന്ന രുദ്രാക്ഷത്തിൽ മാഹാത്മ്യമേറെയാണ്. വിധിപ്രകാരം രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചാൽ പാപം ശമിക്കുമെന്നും അതുവഴി ഏറെ ഗുണം ലഭ്യമാകുമെന്നും ദൈവിക സാമീപ്യമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് സങ്കൽപ്പം. കഴുത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട്, ശിരസ്സിൽ നാൽപ്പത്, കാതിൽ ആറു വീതം, കൈകളിൽ പന്ത്രണ്ട് വീതം, ഭുജങ്ങളിൽ പതിനാറ് വീതം, കണ്ണിൽ ഒന്ന് വീതം, ശിഖയിൽ ഒന്ന്, വക്ഷസ്ഥലത്ത് നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന രീതിയിൽ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കാനായാൽ അത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ ആകുന്നുവെന്ന് നാരദരോട് നാരായണമഹർഷി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം ദേവീഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചാൽ ഗുണത്തെക്കാളുപരി ദോഷം ഭവിക്കും.

രുദ്രാക്ഷമാല ധരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അത് ധരിക്കാൻ ചില വിധികൾ പൂർവികർ അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആ വിധിയനുസരിച് മാല ധരിച്ചൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളു . ധരിക്കുന്നതിനു മാല വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രുദ്രാക്ഷമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരേമുഖ രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടുള്ള മാല വേണം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പലമുഖ രുദ്രക്ഷം ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാല ഒരേമുഖ രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടുള്ള മാലയുടെ അത്രയും ഫലം നൽകില്ലെന്നു പറയുന്നു .

കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന മാല ജപിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്, ജപിക്കുന്ന മാല കഴുത്തിലും അണിയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, ജപമാല പ്രത്യേകം കരുതണം, ജപമാലയിൽ ജപിക്കുന്ന ആളിൻറെ സൗകര്യം പോലെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കാം അത് 27 ൽ കുറയാൻ പാടില്ല

പലവിധപാപങ്ങളും രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതുമൂലം ഇല്ലാതാകുന്നു. ജാതകവശാലുള്ള കാളസർപ്പ ദോഷത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നു.

ഒരുമുഖം-ശിവൻ, ഇത് ധരിച്ചാൽ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തെ നശിപ്പിക്കും

രണ്ട് മുഖം-ദേവി(ഗൌരീശങ്കരം), ഇത് ധരിച്ചാൽ ധ്വവിധ പാപങ്ങളും നശിക്കും

മൂന്ന് മുഖം-അഗ്നി, ഇത് സ്ത്രീഹത്യാപാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കും

നാല് മുഖം-ബ്രഹ്മാവ്, ഇത് നരഹത്യാപാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കും

അഞ്ച് മുഖം-കാലാഗ്നി, ഇത് തുല്യനായ രുദ്രൻ തന്നെ

ആറ് മുഖം-സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ഇത് ധരിച്ചാൽ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തെ നശിപ്പിക്കും

ഏഴ് മുഖം-സപ്തമാതൃക്കൾ, സൂര്യൻ‍, സപ്തർഷി, ഇത് ധരിച്ചാൽ സ്വർണ്ണാപഹരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും

എട്ട് മുഖം-വിനായകൻ‍, ഇതു ധരിച്ചാൽ അന്നം വസ്ത്രം സ്വർണ്ണം മുതലായവ മോഷ്ടിച്ച പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ,നീചകുലത്തില്പ്പെട്ട സ്ത്രീയേയൊ ഗുരുപത്നിയേയൊ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടും , എല്ലാവിഗ്നങ്ങളും നശിച്ച് ഈശ്വരപദത്തിലെത്തും.

ഒമ്പത് മുഖം-യമൻ‍, ഇത് ഇടത്തേ കരത്തിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ,അങ്ങനെ ധരിച്ചാൽ അവന് ഭക്തിയും മുക്തിയും ലഭിക്കും ,ഭഗവാനു തുല്യം ബലവാനായി ഭവിക്കും നൂറു ബ്രഹ്മഹത്യാപാപങ്ങളും നശിക്കും

പത്ത് മുഖം- ദേവേശനായ ജനാർദ്ധനമൂർത്തിയാണ് ,നീചഗ്രഹങ്ങൾ ,പിശാച്ചുക്കൾ , വേതാളങ്ങൾ , ബ്രഹ്മരക്ഷസുകൾ ,സർപ്പങ്ങൾ , മുതലായവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പീഡകൾ ഇത് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇല്ലതാകും

പതിനൊന്ന് മുഖം-ഏകാദശ രുദ്രൻ, അത് ശിഖയിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ,അത് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആയിരം അശ്വമേധവും നൂറു വാജ്പേയവും പതിനായിരം ഗോധാനവും ചെയ്ത പുണ്യം ലഭിക്കും

പന്ത്രണ്ട് മുഖം-വിഷ്ണു, ഇത് കാതിൽ വേണം ധരിക്കാൻ ,അതുകൊണ്ട് ഗോമേധത്താലും അശ്വമേധത്താലും ലഭിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നു ,കൊമ്പുള്ള മൄഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ശസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യാഘ്രമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ അവന് യാതൊരു ഭയവുമുണ്ടാകില്ല ,ആധിയും വ്യാധിയും അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല ആന ,കുതിര , പൂച്ച , മാൻ , സർപ്പം , എലി, തവള, കഴുത , നായ് , കുറുക്കൻ , തുടങ്ങിയ ജീവികളെ കൊന്ന പാപം ഇല്ലാതകുന്നു

പതിമൂന്ന് മുഖം-കാമദേവൻ‍, സർവ്വ കാമാർത്ഥങ്ങളും പ്രധാനം ചെയ്യും , രസവും രസായനവും അവനു ലഭിക്കും , അച്'ഛനേയും അമ്മയേയും സഹോദരനേയും കൊന്ന പാപം ഇല്ലാതകും

പതിനാല് മുഖമുള്ള രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നവർ സാക്ഷാൽ പരമശിവന് തുല്യനായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ശിരസ്സിൽ വേണം ധരിക്കാൻ

ദേവപ്രീതി,പാപമുക്തി,രോഗമുക്തി എന്നിവയ്ക്കായി രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കാം. രുദ്രാക്ഷമാലയുടെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണവും ഫലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കും.

രുദ്രാക്ഷം ഈ ചെടിയുടെ കായയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നു. രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ഉളളിൽ‌ അതിന്റെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും.  വിത്തുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചു രുദ്രാക്ഷത്തെ മുഖങ്ങൾ എത്രയെന്നു കണക്കാക്കുന്നു. രുദ്രാക്ഷത്തെ 1999 ലെ ഇന്ത്യൻ ജെമോളജിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ജൈവരത്നമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഗാനിക് ജെം ആണു രുദ്രാക്ഷം. രുദ്രാക്ഷരത്നം എന്നു വിളിക്കാം. രുദ്രാക്ഷങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു പത്മപുരാണം, ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരമശിവന്റെ നേത്രങ്ങൾ‌, ദുഃഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പല അർഥങ്ങൾ ഉണ്ട്.

രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ

1 മുതൽ 21 വരെയാണു സാധാരണ ലഭ്യമായ രുദ്രാക്ഷങ്ങളുടെ മുഖം. ഇതിൽ 3, 4, 5, 6 മുഖരുദ്രാക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നു. മറ്റുളളവ ദുർലഭമാണ്. ഒരേ രുദ്രാക്ഷ മരത്തിൽ തന്നെയാണു വിവിധ മുഖമുളള രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷവും പഞ്ചമുഖരുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ഗൗരീശങ്കരം എന്ന ഇരട്ട രുദ്രാക്ഷം, ഗണേശരൂപം ഉളള ഗണേശമുഖി, സവാർ (നാഗ) ഏകമുഖം, ത്രിജ്യുതി എന്നിവയാണു ലഭ്യമായ രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ.

വിവിധ മുഖത്തിൽ ഉളള രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 3, 4, 5, 6 മുഖരുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ആണു കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റുളളവയ്ക്കു വലിയ വിലയാണ്‌. നേപ്പാളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നവയാണു യഥാർ‌ഥ രുദ്രാക്ഷം. ഭാരതത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നവയെ ഭദ്രാക്ഷം എന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നവയെ ഇന്ദ്രാക്ഷം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ രുദ്രാക്ഷം എന്ന ലേബലിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റെല്ലാ രംഗങ്ങളിലെയും പോലെ വ്യാജ രുദ്രാക്ഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു രുദ്രാക്ഷം വാങ്ങുക.

ചില രുദ്രാക്ഷങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ

മൂന്നു (3) മുഖ രുദ്രാക്ഷം :– ചൊവ്വാ ദോഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാകാനും ദീർഘ സുമംഗലീഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാനും ഉത്തമം. സ്ത്രീകൾ താലിയോടൊപ്പം ധരിക്കുക.

നാലു (4) മുഖ രുദ്രാക്ഷം:– വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ധരിക്കാൻ ഉത്തമം. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം ലഭിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനും സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാനും ഉത്തമം.

അഞ്ചു (5) മുഖ രുദ്രാക്ഷം :– ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമാണ് എല്ലാ വിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ദൈവാധീനം ഉണ്ടാകാനും, അഭിമാനകരമായ പൊതു ജീവിതത്തിനും ഉത്തമം.

ആറു (6) മുഖ രുദ്രാക്ഷം:– ധൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുളള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തെളിയും, മടി, മന്ദത, അലസത എന്നിവ ഒഴിവാക്കി കർമ്മരംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ ഇടയാക്കും.

രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ മാലയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കും മൂന്നായിട്ടും കഴുത്തില്‍ ധരിക്കാം. ബ്രേയ്സ് ലെറ്റ് ആയും ധരിക്കാം. സ്വർ‌ണം, വെളളി, ചരട് എന്നിവയിൽ ധരിക്കാം. എല്ലാ ജാതിമതക്കാർക്കും രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കാം. 24 മണിക്കൂറും ധരിക്കാം. ഒരു നെല്ലിക്കാ വലുപ്പം ഉളളത് ഉത്തമം. നെല്ലിക്കാ കുരുവിന്റെ വലിപ്പം ഉളളതു മധ്യമം. തീരെ ചെറുത് അധമം. 108 രുദ്രാക്ഷവും ചുട്ടിയായി കുറച്ച് വലിയ രുദ്രാക്ഷവും ചേർ‌ത്തു മാലയായി ധരിക്കാം. വെളളി, സ്വർ‌ണം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളിൽ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ശരീരത്തിലെ ജൈവ വൈദ്യുതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും പോഷണത്തിനും രുദ്രാക്ഷം സഹായിക്കും എന്ന അഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. ധരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പൂജാവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കാം. സർ‌വപാപദോഷമുക്തിയാണു രുദ്രാക്ഷധാരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ രത്നശാസ്ത്രവിവരണങ്ങൾ :– നിറം– ഇരുണ്ട തവിട്ടുനിറത്തിന്റെ രൂപഭേദങ്ങള്‍. സുതാര്യത ഇല്ല, തിളക്കക്കുറവ്, കാഠിന്യം–4, ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത– 1.3 – 1.6 വരെ. ജൈവരത്നം (seed of elaco carpus ganiturs) ദുഃഖത്തെ അകറ്റി ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മോക്ഷത്തെ പ്രാപ്തമാക്കും എന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. അതിശയോക്തിപരമായ പല‌ കഥകളും രുദ്രാക്ഷധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്തായാലും രുദ്രാക്ഷധാരണം സർ‌വപാപഹരം ആണ്.ഗുണങ്ങൾ

രുദ്രാക്ഷധാരണം ശരീർത്തെ ഒരു കവചം പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു . മനസ്സിന് ശാന്തിയും ഉന്മേഷവും നൽകുന്നു . വിഷജന്തുക്കളും മറ്റുപദ്രവജീവികളും അയാളുടെ സമീപത്തുകൂടി വരില്ല , മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രത ലഭിക്കുന്നു , മുഖം ഐശ്വര്യവും പ്രശാന്തവുമാകുന്നു, രുദ്രക്ഷ ദാരികൾ പറയുന്നത് ഫലിക്കുന്നു , അവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും ,ദുഷ്ട ശക്തികളും ദുഷ്ടലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രശക്തികളും മറ്റും രുദ്രാക്ഷധാരികൾക്ക് ഏൽക്കുകയില്ല.

ശരീരത്തിന്റെ ഓറയെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ രുദ്രാക്ഷധാരണം കൊണ്ടു സാധിക്കും എന്നു ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു പഠനം തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഓറയുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും രുദ്രാക്ഷത്തിനു കഴിവുണ്ടെന്നു ഈ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ പഴയകാലത്ത് രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ വിലക്കിയിരുന്നു . അക്കാലത്ത് ഋഷിപത്നിമാർ രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ച് പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി  പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് . മാസമുറക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ മാല ഊരിവയ്ക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു .അവരുടെ താലിയോടൊപ്പം മൂന്നു മുഖ രുദ്രാക്ഷംകൂടി ബന്ധിച്ചു ധരിക്കുന്നത് വീടിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിനും ദീർഘസുമഗലിയായിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു . കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ രണ്ടുമുഖ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നത് സന്താന ലബ്ധിക്കു നല്ലതാണ് .ചില ഗ്രന്ധങ്ങളിൽ അവരുടെ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നു പറയുന്നുണ്ട്.

പിത്തം, ദാഹം, വിക്കു എന്നിവ മാറിക്കിട്ടാൻ രുദ്രാക്ഷം നല്ലൊര് ഔഷധമാണ് എന്ന് ആയുർവേദം സമർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കഫം, വാതം, തലവേദന തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. രുചിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള രുദ്രാക്ഷത്തിന് മാനസികരോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്.ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാകണം പഴമക്കാർ രുദ്രാക്ഷധാരണത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.

രുദ്രാക്ഷത്തിന് നല്ല നിറവും ബലവും ലഭിക്കുന്നതിന് എള്ളെണ്ണ നല്ലതാണെന്നു പറയുന്നു. ആറുമാസം രുദ്രാക്ഷം എള്ളെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കണം.എണ്ണ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം .അങ്ങനെ എള്ളെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ രുദ്രാക്ഷത്തിന് നിറവും ബലവും ദീർഘായുസും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു , രുദ്രാക്ഷം സൂക്ഷച്ച എണ്ണയ്ക്ക് ഔഷധഗുണമുണ്ടാകുമെന്നും വാതരോഗികൾ ഈ എണ്ണ ശരീരത്തില്പുരട്ടിയാൾ രോഗശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

അമിത് കുമാർ

Fashion

Aug 12020
The Covid pandemic affected each field of people around the world. Face masks and hand sanitizers have become a part of life. Actors began appearing in masks in movies and serials.

Food & Entertainment

Aug 82020
ചേരുവകൾ 1. പനീർ -കാൽ കിലോ  2. കോൺഫ്ളോർ -മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ  3. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - ഒരു ടീസ്പൂൺ  4. പച്ചമുളക് അരച്ചത് - ഒരു ടീസ്പൂൺ