റബ്ബറിന്റെ പുതിയ നടീലിനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പരിശീലനം

റബ്ബറിന്റെ പുതിയ നടീലിനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏകദിനപരിശീലനം 2019 ഡിസംബര്‍ 03-ന് കോട്ടയത്തുള്ള റബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വച്ച് നടക്കും. പരിശീലനഫീസ് 500 രൂപ (18 ശതമാനം ജിഎസ്.ടി. പുറമെ). പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക്    ജാതിസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്   ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം ഫീസിനത്തില്‍ 50 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കും. കൂടാതെ, റബ്ബറുത്പാദക സംഘത്തില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് അംഗത്വ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുbഹാജരാക്കിയാല്‍ ഫീസില്‍ 25 ശതമാനം ഇളവുലഭിക്കുന്നതാണ്.
പരിശീലനഫീസ് ഡയറക്ടര്‍ (ട്രെയിനിങ്), റബ്ബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോട്ടയം - 686 009 എന്ന പേരില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക്ഓഫ്ഇന്ത്യയുടെ 1450300184 (ഐ.എഫ്.എസ്. കോഅം- CBIN 0284150) എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക്   അടയ്ക്കാം .പണമടച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷകന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പരും ഇമെയിലായിtraining@rubberboard.org.in-ലേക്ക്  അയക്കേണ്ടതാണ്.  ഫോണ്‍ : 0481 2353127, 2351313.

  

 

Fashion

Jul 42020
Keep a little rose water in an empty perfume bottle. Spray one in between. Rose water can improve the function of skin cells and reduce inflammation.