"'പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് താങ്കളുടെ അരികില്‍''

എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സംബന്ധമായഎല്ലാ പരാതികളുംഅഭിപ്രായങ്ങളുംകേള്‍ക്കുവാനും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ത്വരിതഗതിയില്‍എടുക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (ഇ.പി.എഫ്.ഒ.)സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ''പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് താങ്കളുടെഅരികില്‍ (നിധി ആപ്‌കെ നികട്) എന്ന പരിപാടി 2019 മാര്‍ച്ച്മാസം 11-ാം തീയതിതിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്തുള്ളറിജീയണല്‍ പി.എഫ്. ഓഫീസില്‍ നടക്കും. 

തിരുവനന്തപുരംറിജീയണല്‍ പി.എഫ്. ഓഫീസിന് കീഴില്‍വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പി.എഫ്. അംഗങ്ങള്‍ക്കും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാം. രാവിലെ പത്തര മുതല്‍ഉച്ചയ്ക്ക്ഒരുമണിവരെ പി.എഫ്. അംഗങ്ങള്‍ക്കുംഉച്ചയ്ക്ക്മൂന്നുമുതല്‍ നാലുമണിവരെതൊഴിലുടമകള്‍ക്കുംതൊഴിലാളിസംഘടനകള്‍ക്കും ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍തങ്ങളുടെ പരാതികള്‍വ്യക്തമായിഎഴുതി'നിധി ആപ്‌കെ നികട്'എന്ന്‌രേഖപ്പെടുത്തി 2019 ഫെബ്രുവരി 28 ന് മുന്‍പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍താഴെ പറയുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍അയച്ചുതരികയോ നേരിട്ട് നല്‍കുകയോചെയ്യേണ്ടതാണ്.

റീജിയണല്‍ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് കമ്മീഷണര്‍
ഭവിഷ്യനിധി ഭവന്‍
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -695004
പരാതിയില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പി.എഫ്. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ / പി.പി.ഒ. നമ്പര്‍ / യു.എ.എന്‍ എഴുതേണ്ടതാണ്.

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.