പ്രധാൻമന്ത്രി വയ വന്ദന യോജന’ വിപുലീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി,മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവര്‍ക്ക് വാര്‍ദ്ധക്യകാല വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രധാന്‍മന്ത്രി വയ വന്ദന യോജന' വിപുലീകരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.

(എ) 2020 മാര്‍ച്ച്‌ 31 ന് ശേഷം മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് 2023 മാര്‍ച്ച്‌ 31 വരെ പ്രധാന്‍ മന്ത്രി വയവന്ദന യോജന (പിഎംവിവിവൈ) നീട്ടും. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് മിനിമം പെന്‍ഷന്‍ വരുമാനം നല്‍കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് പിഎംവിവിവൈ.

(ബി) 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ 7.40% വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിരക്ക് അനുവദിക്കും. അതിനുശേഷം എല്ലാ വര്‍ഷവും നിരക്ക് പുനക്രമീകരിക്കും.

(സി) സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ സേവിങ്ങ് സ്‌കീം സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷ തുടക്കമായ ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. 7.75 ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കുന്നതും ഏതു സമയത്തും പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതുമാണ്.

(ഡി) എല്‍ഐസിയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് റിട്ടേണ്‍ നിരക്കും (ആകെ തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത് ) സ്‌കീമിന് കീഴിലുള്ള ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേണ്‍ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കിലെടുത്ത് നിരക്ക് അംഗീകരിക്കും.

(ഇ) ഇഷ്യു ചെയ്ത പുതിയ പോളിസികളില്‍ ആദ്യ വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള സ്‌കീമിന്റെ ഫണ്ടുകള്‍ ആകമാനമുള്ള ചെലവുകളുടെ 0.5 ശതമാനവും (പ്രതിവര്‍ഷം), അതിനുശേഷം രണ്ടാം വര്‍ഷം മുതല്‍ അടുത്ത 9 വര്‍ഷത്തേക്ക് 0.3 (പ്രതിവര്‍ഷം) ശതമാനവുമാണ്.

(എഫ്) എല്ലാ സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷ തുടക്കത്തിലും വാര്‍ഷിക നിരക്ക് പുന:ക്രമീകരിച്ച്‌ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ധനമന്ത്രിയെ അധികാരപ്പെടുത്തി.

പ്രതിവര്‍ഷം 12,000 രൂപ പെന്‍ഷനായി ലഭിക്കാന്‍ 1,56,658 രൂപയും, മിനിമം പെന്‍ഷന്‍ തുകയായി പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ലഭിക്കുന്നതിന് 1,62,162 രൂപയും നിക്ഷേപിക്കണം.

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ എല്‍ഐസിയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് റിട്ടേണും, 7.40 ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ പരിധിവരെ സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്ബത്തിക ബാധ്യത വഹിക്കും. അതിനുശേഷം സീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍ സേവിങ്ങ് സ്‌കീം അനുസരിച്ച്‌ എല്ലാ വര്‍ഷവും നിരക്ക് പുനക്രമീകരിക്കും.

 

Food & Entertainment

Jun 42020
The superfruit pineapple contains of many vitamins and minerals. Pineapple-containing bromelain helps relieve digestive problems and relieves stomach ulcers.