ഉജാല പദ്ധതിക്കു കീഴില്‍ തപാല്‍ വകുപ്പില്‍എല്‍ഇഡിബള്‍ബുകളുടെയുംട്യൂബ് ലൈറ്റുകളുടെയുംവിതരണം

ഉജാല പദ്ധതിക്കു കീഴില്‍ എല്‍ ഇ ഡി ബള്‍ബുകള്‍, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍, ഊര്‍ജ്ജ ക്ഷമതാ ഫാനുകള്‍ എന്നിവയുടെവില്‍പ്പനയ്ക്കും, കേടായ ബള്‍ബുകള്‍, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍, ഫാനുകള്‍ എന്നിവയുടെ മാറ്റിയെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി തപാല്‍വകുപ്പ്  എനര്‍ജി എഫിഷ്യന്‍സി സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഇതു പ്രകാരം  70 രൂപവീതംവിലയുള്ള 9 വാട്ടിന്റെഎല്‍ ഇ ഡി ബള്‍ബുകള്‍,  220 രൂപ വീതംവിലയുള്ള 20 വാട്ടിന്റെട്യൂബ്‌ലൈറ്റുകള്‍, 1110 രൂപ വിലയുള്ള 50 വാട്ടിന്റെസീലിങ്ങ് ഫാനുകള്‍ എന്നിവയാണ്  പോസ്റ്റ്ഓഫീസുകള്‍ വഴിവിതരണംചെയ്യാന്‍ തപാല്‍ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 2019 ജനുവരി ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ പോസ്റ്റ്ഓഫീസ്, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര്‍, തൊടുപുഴഹെഡ്ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുകള്‍വിതരണംചെയ്യും. ഐ ഡി കാര്‍ഡിന്റെ (ആധാര്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ഐഡി കാര്‍ഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് മുതലായവ) പോസ്റ്റ്ഓഫീസ്‌കൗണ്ടറുകളില്‍ നല്‍കി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്  ബള്‍ബുകള്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
    
        എന് ടി പി സി  ലിമിറ്റഡ്, പവര്‍ ഗ്രിഡ്‌കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, പവര്‍ ഫിനാന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, റൂറല്‍ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്നീഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നാലു പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംരഭ കമ്പനിയാണ് എനര്‍ജി എഫിഷ്യന്‍സി സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ് .

Fashion

Dec 182018
The Philippines’ Catriona Gray was named Miss Universe 2018 in a competition concluding on Monday in Bangkok, besting contestants from 93 other countries and delighting her home country.