പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം

സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മനിറഞ്ഞ   സ്‌മൃതി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് തിരുവോണം വരവായി

                                     .

ഓണം  ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് തിരുവോണനാളിൽ മഹാബലിത്തമ്പുരാൻ പ്രജകളെ കാണാൻ കേരളത്തിൽ വരുമെന്നാണ് സങ്കല്പം.

മഹാനായ ചക്രവർത്തി പ്രജകൾക്ക് സമാധാനവുംസർവ്വ   ഐശ്വര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കിയ മഹാൻ, ദേവന്മാർക്കുപോലും അസൂയ  ഉണ്ടാക്കുന്നവിധത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച മഹാൻ തികച്ചും വിഷ്ണു ഭക്തൻ.

                                                                           

ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വാമനാവതാരത്തിൽ തന്റെ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വാക്കുപാലിക്കാൻ സ്വന്തം ശിരസ്സ് അടിയറവെച്ചു എന്നാൽ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്കു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ടില്ല നന്മയുടെ പ്രതീകമായ മഹാബലി യെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ    രാജാവായിത്തന്നെ വാഴിക്കുമെന്നു ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പറയുന്നു എന്നാൽ അതുവരെ ഞാൻ അങ്ങേക്കുവേണ്ടി സൃട്ടിച്ച പാതാളത്തിൽ തന്നെ അജൈയ്യനായി വാഴുക അങ്ങ് പാതാള രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ വന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ഭഗവൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ്സങ്കൽപം.

                                   

ഓണക്കാലത്തും അത്തം മുതൽ പത്തു ദിവസം ,തിരുവോണം വരെ പൂക്കളമിടുന്നു കൊച്ചു ബാലികമാർ ചുറ്റും വട്ടമിട്ടിരുന്നു പൂക്കളമൊരുക്കുന്നു  

                                   

ബാലന്മ്മാരുടെ പ്രധാന കളിയാണ് പുലിക്കളി , പുലിയുടെ വേക്ഷം ധരിച്ചു ബാലന്മ്മാർ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെക്കുന്നു

                                

സദ്യ വട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയും പൂക്കളവും, പുലിക്കളിയുമൊക്കെയായി എല്ലാ മനുഷ്യരും മഹാബലിയെ വരവേൽക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. ആ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ മധുര സ്മരണകൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പൊന്നോണനാൾ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്ത് സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാവട്ടെയെന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നു.  

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Jun 172019
Governor P.Sathasivam will inaugurate the 12th edition of the International Documentary and Short Film Festival of Kerala( IDSFFK), organised by the Kerala State Chalachitra Academy, at the Kairali