മോഹൻലാൽ

നടനല്ല

വിസ്മയതാരം.

അന്യജീവിതം

പരകായപ്രവേശം നടത്തും ചാരുത.

നാടകീയതയില്ലാത്ത

ജീവന്റെ ആവിഷ്കണം

ചന്ദ്രോദയം.

തല തൊട്ട്

കാല്പാദം വരെ

കഥയിലേയ്ക്ക് 

മൊഴിമാറ്റം വരുത്തുന്ന പൂർണ്ണത.

നീ കൊടുത്ത പ്രാണനിൽ

ത്രസിച്ച കഥാപാത്രം

കണ്ടവർ മൊഴിയുന്നു

അവർ തന്നെയെന്ന്.

എത്ര സൂക്ഷ്മം

നിന്റെ അഭിനയ പാടവം

ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ

ക്യാമറയ്ക്കു സാധ്യം.

നീ ചിരിച്ചപ്പോൾ

ഞങ്ങൾ

ചിരിച്ചത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ്.

ഇറങ്ങിപ്പോയത്

തലച്ചോറിന്റെ ആകുലത.

നീ കരഞ്ഞപ്പോൾ

കലങ്ങിയത്

ഞങ്ങളുടെ കരളാണ്.

നീ നീതിയെ കാത്തപ്പോൾ

ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ചു.

ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ തുടിച്ചു സന്തോഷം.

ഇനിയും തുടരുക

അഭിയനത്തിന്റെ

അമൂർത്ത തലങ്ങളിൽ

മായാത്ത വിസ്മയം.

മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ

നിന്റെ വാസന നിറയട്ടെ പാരിൽ.

ടി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ