കിക്മയിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് വിത്ത് ടാലി കോഴ്‌സ്: സൗജന്യ പരിശീലനം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്‌ലിഹുഡ് മിഷന്റെയും കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, നഗരസഭ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നെയ്യാർഡാമിലെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ടാലി, അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നീ റസിഡൻഷ്യൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് 27ന് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ കിക്മ ക്യാമ്പസിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും. പ്ലസ്ടു ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. 18-35നും മദ്ധ്യ പ്രായമുളളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. അപേക്ഷകൾ കിക്മ വെബ് സൈറ്റിലും  (www.kicmakerala.in), നെയ്യാർഡാമിലുളള കിക്മ ഓഫീസിലും ലഭിക്കും. നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്ത യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഫോൺ: 8547618290, 9446835303.