ഇന്ത്യാറബ്ബര്‍മീറ്റ് ഫെബ്രുവരിയില്‍മാമല്ലപുരത്ത് നടക്കും    

ഇന്ത്യാറബ്ബര്‍മീറ്റ് 2020 (ഐ.ആര്‍.എം. 2020) ഫെബ്രുവരി 28, 29 തീയതികളില്‍തമിഴ്‌നാട്ടിലെമാമല്ലപുരത്ത്‌റാഡിസ്സണ്‍ ബ്ലു റിസോര്‍ട്ട് ടെമ്പിള്‍ ബേയില്‍ നടക്കും. റബ്ബര്‍മേഖലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെരണ്ടുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങളില്‍അഞ്ചാമത്തേതാണ്ഇത്. കര്‍ഷകര്‍, വ്യാപാരികള്‍, ഉത്പന്നനിര്‍മ്മാതാക്കള്‍, നയരൂപകര്‍ത്താക്കള്‍, കാര്‍ഷികോദ്യോഗസ്ഥര്‍, സാമ്പത്തികവിദഗ്ദ്ധര്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍എന്നിങ്ങനെ റബ്ബര്‍മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്.

റബ്ബര്‍മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂട്ടായിചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിനുംയോജിച്ച നടപടികള്‍കണ്ടെത്തുന്നതിനുംസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക്അവസരമുണ്ടാകും. വിവിധവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ബന്ധവുംകൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുംകൂടുതല്‍ ബിസിനസ്സ്അവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനുംറബ്ബര്‍സമ്മേളനം സഹായിക്കും. റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിനെയുംറബ്ബര്‍മേഖലയിലെ പ്രമുഖസംഘടനകളെയുംഅംഗങ്ങളാക്കിരജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിട്ടുള്ളഇന്ത്യാറബ്ബര്‍മീറ്റ്‌ഫോറം (ഐ.ആര്‍.എം.എഫ്.) എന്ന സൊസൈറ്റിആണ്മീറ്റ്‌സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

'റബ്ബര്‍ റീസര്‍ജന്‍സ് ത്രൂ ഇന്നവേഷന്‍'എന്നതായിരിക്കുംഐ.ആര്‍.എം. 2020- ന്റെവിഷയം. റബ്ബര്‍മേഖലയുടെഉജ്ജീവനത്തിന് സഹായകമായ നൂതനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും. റബ്ബര്‍മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍അറിയപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധരായിരിക്കുംസംസാരിക്കുക.  വിദഗ്ധര്‍ നയിക്കുന്ന പാനല്‍ചര്‍ച്ചകളുംഉണ്ടായിരിക്കും. റബ്ബര്‍കൃഷി, സംസ്‌കരണംതുടങ്ങിയമേഖലകളില്‍ പുതിയമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുംകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെഅവതരണങ്ങള്‍മീറ്റിലെ പ്രധാന ഭാഗമായിരിക്കും.
=ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുംവിദേശത്തുനിന്നുമായി 500 പ്രതിനിധികള്‍ ഐ.ആര്‍.എം. 2020-ല്‍ പങ്കെടുക്കും.

 

Fashion

Mar 162019
"Indian clients want good designs at a good price, especially in the luxury market.

Entertainment

Dec 52019
ചലച്ചിത്രലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യങ്ങളായ 27 വനിതകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയില്‍.