Life Style

Mar 132019
ഉണക്കറബ്ബറില്‍നിന്നുള്ള  ഉത്പന്നനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.
കടമക്കുടി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷിയിലൂടെ ചെറുകിട സംരംഭകരാക്കാൻ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). കോരാമ്പാടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രദേശവാസികളെ കൂടുമത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ, പഞ്ചായത്തിലെ 114 പേർക്ക് കൂടുകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകി. കൂടുനിർമാണം, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥല നിർണയം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, യോജിച്ച മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തൽ, പരിപാലനം, തീറ്റ നൽകൽ, വിളവെടുപ്പ്, വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് നൽകിയത്.
Kerala Floods 2018
August 15, 2018, two days before all Indians awaiting to celebrate the independence day, Kerala, I call it United States of Travancore or maybe it was called once upon a time, Malayalees like to call it as "Gods Own Country" not sure in what perspective but then again being born in Trivandrum the capital city of Kerala I am also proud to claim that to the outside world. Every Malayalee across the world would have had a shock hearing the devasting news most of Kerala in water except Kollam and Trivandrum.
 വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് 'ഉജ്ജ്വല ബാല്യം- 2018 ' പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നു. കല, കായികം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ച അഞ്ചിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ചെയര്‍മാനായ ജില്ലാതല സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരുകുട്ടിക്ക് 25,000 രൂപയും ട്രോഫിയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരം ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് വിതരണം ചെയ്യും.
What are Christmas tree eyebrows? Where did the beauty come from? Christmas tree eyebrows are latest weird 'eyebrow' trend to set off online. The unique look face beauty fans fashioning small furr trees from their over-eye hair. Many use gems or star to make-up to match with a "tree" while others have painted their eyebrows green adds to the effect.others have gone for glitter and painted on baubles. How do you do Christmas tree eyebrows? 1.Take a green hair mascara and paint your brows green, alternatively, you can use clear mascara as glue with green eyeshadow.
People do lots of planning before conceiving; and there are several things that are associated with it.If you have a doubt that you could be pregnant here are some tests that you can do at home. Toothpaste Test: Take some amount of toothpaste in a bowl and add the collected urine to it. If the toothpaste turns blue or becomes frothy, your result is positive. It is one of the simplest ways to detect pregnancy.
The institution of marriage is not getting too popular now a days,with votaries against it increasing in numbers. As long as there is mutual respect and love, things eventually do fall in place, even when they plumb to the deepest depths.The good, the bad, the ugly all co-exist peacefully. And they exist peacefully because both the partners make the effort. Somewhere in their hearts, they want to be a part of each other’s lives and they are willing to make it work together.
Saying No is often considered as an act of selfishness. One should always remember about the benefits of saying no to a relationship.Often when people say ‘Yes’ due to external pressures, they might regret later and feel discontented with the decision which was taken for them by others.It is not necessary that these decisions turn out bad but if you say no, you are at least comfortable since it was your call to make. A no would remind them to think twice in the future.Here are some reasons to say no in a relationship.
     Amongst all relationships friendship is perhaps the most amazing relationship. If you want to have good friends in life then you need to be equally good. Although there are no specific rules for friendship but there are few things which everyone needs to imbibe. We have mentioned the common rules of friendship. Check out these golden rules of friendship that everyone should follow.
Physical intimacy may not always mean having intercourse.But it means being swept over by your partner's love and warmth, by a single touch, a hug or a kiss. Here are some of the true reasons why physical intimacy is important in a relationship. Sense Of Belonging. It gives you a sort of assurance that you belong with him or her after you get intimate in a relationship. Power Of A Kiss. The power of a kiss is certainly magical! There are no words to describe how a lover's kiss can change your life.
It is not always easy to say no. The thought of saying it out loud is comparable to the thought of saying the worst curse word in the world in front of a congregation at church. It just doesn't feel right, ever.As dreaded as this word can be, in certain situations, it is absolutely crucial to not only say it, but stick to your guns when you do so. An extremely crucial time to say it is when it comes to matters of the heart.

Pages

Entertainment

Mar 132019
Bobby McFerrin, an American Vocalist and composer famous for his extraordinary ability to imitate not only the sound of single instruments but also entire ensembles using only his voice.