History & Culture

Feb 32021
സംസ്ഥാന ആർക്കൈവ്സ് വകുപ്പിന്റെ രേഖാ ശേഖരത്തിലുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം കാർട്ടോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ സംരക്ഷണത്തിന് തുടക്കമായി.
എടക്കൽ പാറച്ചുമരുകളിലെ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് മദിരാശിയിലെ ചീഫ് എപിഗ്രാഫിസ്റ്റായ  ഡോ. ഹൂൾട്സ്  ആയിരുന്നു. 1901 ൽ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വാറിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫ്രഡ് ഫോസറ്റിന്റെ എടക്കൽ പഠനത്തിലാണ്  (The Rock Carvings of The Edakal Caves  1901)ഹൂൾട്ട്സ്ന്റെ   വായന ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.  മലബാറിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ഫോസറ്റ്, ലണ്ടനിലെ ആന്ത്രപ്പോളജി സഭയുടെ കറസ്പോണ്ടന്റ് കൂടി ആയിരുന്നു. കർണ്ണാടകയിലെ  ബെല്ലാരിയിലെ കുപ്പഗല്ലു പാറച്ചിത്രങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഫോസറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ എടക്കൽ പാറച്ചിത്രങ്ങളിലെക്ക് തിരിഞ്ഞത്.
Archaeologists have discovered the world's oldest cave painting. A painted wild boar at least 45,500 years ago was found in a cave in Indonesia. According to an article published in the Science journal, the picture provides the first evidence of human habitation in the area. "The picture was first discovered by Basran Buhran, a research student in a survey with Indonesian authorities. The historic image was discovered on the island of Sulawesi in 2017," said author Maxim Abert.
Due to Covid-19 pandemic in the country, the entire artist community faced a financial crisis and lost their means of livelihood. To help these artists, the Ministry of Culture ensured speedy and timely release of the grants to the artists. Zonal Cultural Centres (ZCCs) have provided financial assistance of Rs. 927.83 lakh to the artists. The Sangeet Natak Akademi (SNA) being national academy of music, dance and drama have organized the following programmes during the current pandemic. A number of artists from various genres have been benefitted by these virtual activities:
The Ministry of Culture has announced 7 new circles of Archaeological Survey of India. This information was shared by theUnion Minister of State for Culture and Tourism (IC), Shri Prahlad Singh Patel in a video message in twitter. It is to facilitate and strengthen the process of preservation and registration of archaeological monuments along with registration of artefacts with self declaration.
കാരുണ്യത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും  വക്താക്കളായിട്ടാണ് പൂർവ്വകാലം മുതലേ കാസർക്കോട് ജനത അറിയപ്പെടുന്നത്.
Rakshabandhan or 'Rakhi' is a festival considered sacred among Hindus. Celebrated on the full moon day of the month of Shravan, this festival is also known as 'Shravan' in North India. Its uniqueness is that it highlights the sanctity of brotherly love. When girls tie rakhi to their brothers for longevity success, it instills in them a great sense of security.
As the earth cools in the rain, humans must also be prepared to face that cold and the coming climate change. Cancer is the best time for this. The changes in the human body during each season have been observed and analyzed in the Ayurvedic text Ashtanga Hridayam. During the winter, spring and summer seasons, the body's immune system is weakened. The monsoon season and the accompanying Cancer season are also a time to keep fit.
The Ministry of Culture has taken up the project of reprinting of 108 volumes of Mongolian Kanjur under the National Mission for Manuscripts (NMM). The first set of five volumes of Mongolian Kanjur published under the NMM was presented to the President of India Shri Ram Nath Kovind on the occasion of Guru Purnima, also known as Dharma Chakra Day, on 4th July 2020. A set was then handed over to  His Excellency Mr. Gonching Ganbold, Ambassador of Mongolia to India by the Minister of State. It is expected that all the 108 volumes of the Mongolian Kanjur will be published by March, 2022. 
The famous Aranmula snake boat regatta in Kerala will not be a competitive race in the Pampa river waters at this year's Onam festival, and will instead return to its roots as a spectacle of color and song. The ruling in favor of regalia, the Pallioda Seva Sanghom(PSS) which conducts the show, has decided to do away with the race format during the Uthrattadhi Vallamkali in August. What caused concern was the influence of competitive sport on the legacy of style and color. 
In the mid-1700s, a relatively unknown prince made the audacious plan to become the ruler of all of south Kerala.  His name was Marthanda Varma.  At the time of Marthanda Varma, south Kerala was a collection of warring clans controlled by the strong and powerful Nair community. Nairs were the Kshatriyas and supplied soldiers to their “Kings”. The Kings were only in name. The real power was vested with the Nairs (the names “Ettu Veettil Pillamaar” and the likes comes to mind).

Pages