ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജി.എസ്.ടി ലോ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്‌സ് കോഴ്‌സ്

കെൽട്രോൺ ആയൂർവേദ കോളേജ് നോളഡ്ജ് സെന്ററിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജി.എസ്.ടി ലോ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്‌സ് കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ടാലി-ജി.എസ്.ടി അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്‌സുകളുമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോളഡ്ജ് സെന്റർ, രണ്ടാംനില, റാംസാമ്രാട്ട് ബിൽഡിംഗ്, ധർമ്മാലയം റോഡ്, ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ: 0471-4062500, 8078097943, 9895235588. ഇമെയിൽ:  kkctrivandrum54@gmail.commaheshgst2017@gmail.com.

Fashion

Jan 222020
Aishwarya Saju bagged the Miss South India title Vidya Vijayakumar from Kerala won the Miss South India First Runner-up and Shivani Rai from Karnataka became the Miss South India Second Runner-up.