Awareness

തടവുകാർക്ക് അവയവദാനത്തിന് അനുമതി

ജയിലുകളിലെ തടവുകാർക്ക് അവയദാനത്തിനു അനുമതി നല്കാൻ കേരളമന്ത്രി സഭ തീരുമാനിച്ചു .2014 ജയിലുകളും സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിൽ പുതുക്കിയ നിബന്ധനങ്ങൾക് വിധേയമാക്കാൻ മന്ത്രി സഭ തീരുമാനിച്ചു , കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരാനായ സുകുമാരൻ ഒരു രോഗിയ്ക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി നേടിയിരുന്നു , എന്നാൽ അതിന്മേൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വൃക്ക സ്വീകരിക്കേണ്ട രോഗി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു സംഭവത്തിനെ തുടർന്ന് പൊതു മാർഗ നിർദശം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സര്ക്കാര് തയ്യാറായത് .

ATM-victims-know your retrieval limits

ATM-Thefts have left the victims bleed non-stop with as the thefts are frequemnt with high shills without even latent footprints lefts. In an ATM , Delhits complained to have found similar withdrawals in lakhs leaving no clue to the banks or the account holder find who, when the money was siphoned. Police finding no clues, suspects a gang involved in hacking the ATM's machine computer system. Reserve Bank of India has its norms to restrict the liabilities of the consumer's unauthorized electronic transaction in their bank accounts.

Tags: 

14 children die in Attapady this year

Even after much glaring media attention and promises by the State and Central governments, 14 children died due to malnutrition in a tribal village Attapady in Palakkad district this year.Reasons for deaths of children are due to defects during conception and delivery, including malnutrition is a concern in the tribal regions of Attappady. Despite targeted interventions aimed at improving the health conditions of pregnant women and adolescent girls, results are not as desired.

Triple Talaq bill passed by Central Cabinet

Talaq, Talaq, Talaq or Triple Talaq bill has been passed by the Union Cabinet by declaring Triple Talaq as a criminal offense, punishable by 3 years of jail and penalty.

Hither too, men who practiced talaq or divorce by pronouncing three times will be declared as null and void, No more such divorce and will be declared unlawful.

Rs.304 crore Development Plan for Sabarimala

Kerala government has allocated Rs.304 crore for the  development of Sabarimala during, the coming Mandalam-Makaravilakku piligrimage season,out of which Rs.100 crore is the Indian government's contribution. This amount is being used for the routine work related to the piligrims who are expected to arrive soon.Devasom Board Minister Mr.Kadakampally Surendran made a categorical statement that pure and heigienic drinking water has to be provided to the devottees,Kudumbasree, a Women's group organisation under the Kerala govenment has to brought in to provide boiled water to the piligrims.Sani

Aadhaar Card is Important for joining a company's board, filing returns

Now in India,somewhere facing several instances of alleged identity theft, the government is mandating biometric authentication using Aadhaar for Companies Act-related transactions, including becoming a director on a company's board or for filing its returns by chartered accountants and company secretaries.

Four pregnancy tests which can be done at home

People do lots of planning before conceiving; and there are several things that are associated with it.If you have a doubt that you could be pregnant here are some tests that you can do at home.

Toothpaste Test:
Take some amount of toothpaste in a bowl and add the collected urine to it. If the toothpaste turns blue or becomes frothy, your result is positive. It is one of the simplest ways to detect pregnancy.

Benefits of lemon

The health benefits that a lime carries are just too many, and it packs in too much of goodness. While the vitamin C is what immediately comes to our mind, there is more to it. 

Moving the joints: Uric acid can accumulate in the joints and cause bone pain and discomfort. Citric acid from the lime ensures this uric acid accumulation is reduced, thereby reducing gout and inflammation.

Weight loss: The citric acid is an excellent fat burner, and drinking two glasses of warm lime water per day can show obvious results in a week’s time.

Hot water can cause physical difficulties

We are often told that consuming six-eight glasses of water is a must. But warm or hot water directly from the tap can be full of contaminants. If the pipes are old and rusted, then the chances of lead poisoning are very high. Do not use hot water directly from the faucet under any circumstance. Instead, take cold water from the tap and heat it in a kettle and then consume.

Face yoga for myriad benefits

It is indeed a novel term.Face yoga may sound odd.But research shows that it has myriad benefits.Beauty bloggers, yoga experts, and beauty experts are all talking about the ways in which face yoga can change your face, just like a good workout and stretches can change your body.  Face yoga helps you tighten muscles, shape your face, make your skin glow. Face or facial yoga basically works through all the layers of your skin, stimulating it, increasing blood circulation, and allows more oxygen reach your skin cells, thus resulting in healthier, clearer, more nourished skin.

Eat chocolates for a sharper brain

Who doesnt like chocolates?But generally it is considered an unhealthy habit.But it would be a startling revelation to know that eating chocolate is associated with improving brain function. The Sugar content in chocolate can enhance cognitive abilities. Chocolate is just like both Coffee and tea and it also has methylxanthines, plant-produced compounds.
These enhance lots of body functions and one among them is increase in Concentration level. Lots of studies have shown this. Experts were wondering about this for a long time.

Benefits of eating nuts

   Nuts are high in antioxidants and phytochemicals.Some nuts like walnuts and pecans as well as sunflower seeds, are high in antioxidants and phytochemicals."
The study looked at the relationship between nut consumption and disease risk by analysing data from 29 published studies involving more than 815,000 participants worldwide. The study included more than 12,000 cases of coronary heart disease, 9,000 cases of stroke, 18,000 cases of cardiovascular disease and cancer, and more than 85,000 deaths.

Drink warm water for these miraculous benefits

      Drinking water in right quantities is very crucial for maintaining good health.But it will be enlightening to know the benefits of drinking more hot water.Following miraculous benefits can be had.

   Warm water is one of the hot recipes to fight the common cold. It not only helps in dissolving phlegm but also in removing it from your respiratory tract. This can give you relief from a sore throat and clear nasal congestion.

Emergency contraceptives could be dangerous for your health

     After an unprotected sex emergency contraceptives could come to your aid. They are also called "morning-after pills". They primarily work by either delaying ovulation or blocking the hormones that promote conception.
It is most effective when taken immediately, not exceeding 72 hours after having unprotected sex.
Apart from pills, Intrauterine Device (IUD) is also available, insertion of which prevents implantation of fertilized egg for 5 to 7 days after unprotected sex.
Though safe, they are not recommended for routine usage due to various side effects. 

Anxiety and depression can cause cancer

 Anxiety and depression are two major mental conditions that afflict a lot of people.Both conditions have been linked with cardiovascular disease earlier, but now, a study has found that higher levels of psychological distress such as anxiety and depression may be associated with an increased risk of death from certain cancers as well.The results show that compared with people in the least distressed group, death rates in the most distressed group were consistently higher for cancer of the bowel, prostate, pancreas, oesophagus and for leukaemia.

A simple breathing technique that can do you a world of good

     There are many techniques of breathing that can bring in a lot of changes to your whole system.It might seem simple,but some techniques can work wonders.Here is one of them.All you have to do is with your tongue to touch the palate, and then breathe.
You may feel silly, while doing it, but trust me, it really works.
It affects sleep and health.
If you are faced with insomnia, you may squeezing your eyes in frantic attempts to fall asleep at night, but after that this trick can be much easier for you.

Wondrous benefits of garlic

The humble garlic may be an unavoidable ingredient in our diet.But it has much more benefits that one could conceive.It can actually do wonders to your health. 
Garlic is an amazing healing agent. If you ever suffer from body pain, all you need to do is to put the garlic on your ear and watch what happens.

1) Garlic can help you get rid of earache.
You just need to place a clove of garlic in your ear for overnight which will make you quite refreshing in the next morning.

Negative effects of sleep deprivation

   People who fall asleep within 30 minutes or less and wake up no more than once at night qualify for several health benefits associated with good sleep, researchers have suggested.Sleep deprivation may result in

1. impairment of judgement.
2. depression.
3. heart problems, 
4.obesity 
5. drastic reduction in general well-being of an individual.

The report, published in the journal Sleep Health, also highlights areas where research is needed to identify and further delineate additional indicators of good sleep quality across age groups.

Pages

Subscribe to RSS - Awareness