ആത്മാനുരാഗം

 ഒന്നുരിയാടുവാൻ
തോന്നുകിൽ
മാത്രമെത്തുകെൻ
കണ്ഠേ, നീസ്വന
ബന്ധുരഭാഷേ!

തെല്ലിട നിൽക്ക
ചിത്തേ നീചിന്ത,
കാറ്റുലയൂതിത്തെളിക്കുകെൻ
നിശ്വാസം, ഉള്ളിലുയി-
രുണർന്നു
ഷഡാധാരശിലകൾ!

ഹാ! ഉല്ലേഖമെങ്ങോ
ആഹതമിവർ, പരാ, പശ്യന്തീ,
മധ്യമ, വൈഖരീ, സ്വര
മൂകാക്ഷരങ്ങൾ,
സഞ്ചയവ്യഞ്ജന
വചവാചാലവാക്കുകൾ,
ആ വന്യവാല്മീക
തന്ത്രികൾ, ദേവസ്പന്ദ
മൗനഗന്ധിയാം
പത്മതാരുടൽ
ഗീഥികൾ!

ദേവീ നീ, ചേണുയിർ
നിർവൃതീലയം, ഭഗം
ഏവം ആരാദ്ധ്യം,
അനുഭാവം തരികെൻ
ഭാവനാതീരം, ഇളകും
അലമാലകൾ
തേടും ഒരുസാഗരം,
.....................................

അനിൽ പുതുവയൽ

കാവ്യം ആത്മാനുരാഗം!
..

Fashion

Jan 222020
Aishwarya Saju bagged the Miss South India title Vidya Vijayakumar from Kerala won the Miss South India First Runner-up and Shivani Rai from Karnataka became the Miss South India Second Runner-up.

Entertainment

Jan 252020
തിരുവനന്തപുരത്തെ ന്യൂ തീയേറ്റർ. ഭാഗ്യരാജിന്റെ മൗനഗീതങ്ങൾ എന്ന തമിഴ് പടം നൂറു ദിവസങ്ങൾ താണ്ടിയിട്ടും കാണാൻ ജനം.