അച്ചൻകോവിൽ കാട്ടുതേൻ വിപണിയിലേക്ക്

*വിപണനോദ്ഘാടനം ഇന്ന് (ജൂൺ 3) മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാറും മന്ത്രി കെ.രാജുവും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കും
ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നും  വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനസംരക്ഷണ സമിതികൾ ശേഖരിച്ച തേൻ ഹോർട്ടികോർപ്പ് നേരിട്ട് സംഭരിച്ച് അച്ചൻകോവിൽ കാട്ടുതേൻ എന്ന ലേബലിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു. അച്ചൻകോവിൽ കാട്ടുതേനിന്റെ വിപണനോദ്ഘാടനം ഇന്ന് (03.06.2020) രാവിലെ 12 ന്് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലയം ഹാളിൽ കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജുവിന് നൽകി നിർവഹിക്കും. ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ തേനീച്ചവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ ആധുനിക തേൻ സംസ്‌കരണ യന്ത്രത്തിൽ സംസ്‌കരിച്ചാണ് തേൻ വിപണനത്തിന് സജ്ജമാക്കിയത്. അച്ചൻകോവിൽ വനത്തിലെ ഔഷധമൂല്യമുളളതും അല്ലാത്തതുമായ കാട്ടുചെടികളുടെയും വൻവൃക്ഷങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് കാട്ടുതേനീച്ചകൾ ശേഖരിച്ച തേനാണിത്.  ഔഷധമൂല്യത്തോടൊപ്പം പ്രതേ്യക രുചിയുമുളള തേൻ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെയും അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷന്റെയും  വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കും.

Fashion

Jul 42020
Keep a little rose water in an empty perfume bottle. Spray one in between. Rose water can improve the function of skin cells and reduce inflammation.