സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ 50 ലക്ഷം കടന്നു വരുമാനം

 തൃശൂർ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അപ്പീൽ പ്രളയം,ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഉള്ള കണക്കു പ്രകാരം 50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് , ലോവർ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിക്കു മുൻപിൽ ഇതു വരെയെത്തിയത് 988 അപ്പീലുകളാണ് ഇതിൽമാത്രം 49 .5 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനം ലഭിച്ചു . ഫല പ്രഖ്യാപനനത്തിനു ശേഷം ഹയർ അപ്പീൽ കമ്മറ്റിയിലും നൂറോളം അപ്പീലുകള് ലഭിച്ചട്ടുണ്ട് . ഈ വരുമാനം തന്ന 25 ലക്ഷത്തോളം വരും . ഭാരതനാട്യം , മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഹയർ അപ്പീലുകള് കൂടുതൽ ലോവർ ആപ്പിളുകൾക്കു 5000 രൂപയും ഹയർ അപ്പീലുകൾക്കു 2 ,500 രൂപയുമാണ് തുക . ഇതിൽ അപ്പീലിൽ വിജയിച്ച 150 ഓളം മത്സരാത്ഥികൾക് തുക മടക്കി നൽകും . ഡിഡി അനുവദിക്കുന്നതും ലോകായുക്ത ഉൾപ്പടെയുള്ള കോടതികളിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്നതായ അപ്പീലുകളാണ് ലോവർ കമ്മറ്റിക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നതു . എന്നാൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വ്യാജ അപ്പീലുകൾ പ്രചരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ അപ്പീലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല

Story by Manu.K

Post a new comment

Log in or register to post comments

Fashion

Dec 222017
Shaji Pappan,a favourite cult icon,is back in the movie Aadu 2 ,which will hit the theaters ,the prequel entertained us with variety of characters and style was a major factor about them .This time

Entertainment

Apr 192018
Writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster- gave birth to 'Superman'- a character which has likes by children, youth and old alike, still alive in every moviegoer.April 18th, 1938, the day 'Superma