ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ബി സി സി ഐ വിലക്കി

ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ബി സി സി ഐ വിലക്കി
  മുംബൈ - ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചു മാസത്തിലേക്കു ബി സി സി ഐ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി . 2017 മാർച്ചിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര 20 ട്വന്റി മത്സ്സരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ,ബി സി സി ഐ ആന്റി ടോപ്പിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റ ഭാഗമായാണ് യൂസഫ്‌ ഇന്റ മൂത്ര സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചത് . ചുമക്കു നൽകുന്ന സിറപ്പുകളിൽ കാണുന്ന ടെർബ്യുലൈന്റ അംശം ശരീരത്തിൽ കണ്ടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി , ഉത്തജക മരുന്ന് ഉപയോഗം റിപ്പോർട്ട് ച്യ്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി സീസണിൽ ബറോഡ ടീമിൽ പഠാനെ ഉള്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ബി സി സി ഐ നിർദേശത്ത തുടർന്നാണ് . പ്രകടനം മെച്ച പെടുത്തന്നതിനല്ല മറിച്ചു പനി വന്ന സമയത്തു ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കാട്ടി പഠാൻ നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമാണ് എന്നും ബി സി സി ഐ വക്തമാക്കി

Story by Manu.K

Post a new comment

Log in or register to post comments

Fashion

Jun 122018
Fashion designing is the applied art devoted to making stylish clothing and lifestyle accessories.

Entertainment

Jul 52018
Nishagandhi is organizing the first edition of monsoon music festival at the Nishagandhi auditorium at  Thiruvananthapuram on July 15.