ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ബി സി സി ഐ വിലക്കി

ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ബി സി സി ഐ വിലക്കി
  മുംബൈ - ക്രിക്കറ്റ് താരം യൂസഫ് പഠാനെ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചു മാസത്തിലേക്കു ബി സി സി ഐ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി . 2017 മാർച്ചിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര 20 ട്വന്റി മത്സ്സരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ,ബി സി സി ഐ ആന്റി ടോപ്പിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റ ഭാഗമായാണ് യൂസഫ്‌ ഇന്റ മൂത്ര സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചത് . ചുമക്കു നൽകുന്ന സിറപ്പുകളിൽ കാണുന്ന ടെർബ്യുലൈന്റ അംശം ശരീരത്തിൽ കണ്ടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി , ഉത്തജക മരുന്ന് ഉപയോഗം റിപ്പോർട്ട് ച്യ്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി സീസണിൽ ബറോഡ ടീമിൽ പഠാനെ ഉള്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ബി സി സി ഐ നിർദേശത്ത തുടർന്നാണ് . പ്രകടനം മെച്ച പെടുത്തന്നതിനല്ല മറിച്ചു പനി വന്ന സമയത്തു ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കാട്ടി പഠാൻ നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമാണ് എന്നും ബി സി സി ഐ വക്തമാക്കി

Story by Manu.K

Post a new comment

Log in or register to post comments

Fashion

Dec 222017
Shaji Pappan,a favourite cult icon,is back in the movie Aadu 2 ,which will hit the theaters ,the prequel entertained us with variety of characters and style was a major factor about them .This time

Entertainment

Apr 192018
Writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster- gave birth to 'Superman'- a character which has likes by children, youth and old alike, still alive in every moviegoer.April 18th, 1938, the day 'Superma