വേർവഴി .........

പൂമുഖതൂണിന്നരികിൽ നിന്നും തൂക്കുവിളക്കു
മിഴി നിറച്ചു.
തുളസിത്തറ ഇടിച്ചിടുന്നതും നോക്കി
വെറ്റില ചെല്ലവും മിഴി നിറച്ചു.
മുറ്റത്തിരുമ്പു ചങ്ങലകൾ കൃത്യമായ്
ഭാഗം പിരിച്ചപ്പോൾ തേവാരമൂർത്തികൾ
മിഴിതുടച്ചു.
കുട്ടകം കുട്ട ഉരുളി ഭരണികൾ പായും പരമ്പും
കൂടെ - നാഴിയിടങ്ങഴി പറയും ഉലക്കയും
ഓരോരോ കൈവണ്ടികളിൽ കയറി
യാത്രയായി.
നൂറ്റൊന്നു വെള്ളോട്ടു നിലവിളക്കുകളും
കണ്ണുനിരോടെ വേർപിരിഞ്ഞു.
മച്ചകത്തിന്റെ കൂറ്റൻ ചന്ദനവാതിലും
ഊക്കോടെ ആരോ ഇടിച്ചടർത്തി
പഞ്ചലോഹത്തിൻ ദേവിയെ ആരോ
പത്മപീഠത്തിൽ നിന്നെടുത്തുയർത്തി
മിന്നൽ പിണരുതിർത്തു മഹാമായ
ചക്രവാളങ്ങൾ തേടി യകന്നു.
ഭദ്രാവതിയുടെ ഒറ്റ ചിലമ്പിന്റെ നാദത്തിൽ
തറവാട് ചെറ്റോന്നു പേടിച്ചു നിന്നു.
സർപ്പകാവിലെ മരങ്ങളിലെല്ലാം
അറപ്പുയന്ത്രങ്ങൾ വാഴ്ത്തല യിട്ടു.
അലച്ചുവീഴുന്ന മാമരങ്ങളിൽ നിന്നും
കിളികൂടുകളായിരം തകര്‍ന്നു വീണു.
കരഞ്ഞു കൊണ്ടോടി കുരങ്ങനുമണ്ണാനും
നിലവിട്ടു പറന്നു കിളികളും കൂടെ.
ഭൂമാളങ്ങളിൽ നിന്നു സർപ്പങ്ങൾ
പത്തിവിടർത്തി ഇഴഞ്ഞിറങ്ങി
വിഷതുളളികൾ ചീറ്റി കാവിലെ മണ്ണ്
കറുത്തു കനച്ചു കിടന്നു.
കാവൊഴിഞ്ഞു ശവപറമ്പുപോലെ
മച്ചോഴിഞ്ഞു അനാഥമായി
വീടൊഴിഞ്ഞു മക്കൾ പോയി
പൂട്ടിയ പൂമുഖവാതിലിൻ മുന്നിൽ
ഞാനുമെൻ മക്കൾക്കച്ഛനും ബാക്കിയായി.
വാ എന്നു വിളിച്ചു തോളോടുചേർത്തി
വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന മുറ്റത്തെ കിണറിന്റെ
പടവിൽ ചേർത്തിരുത്തി.
കെട്ടിപുണർന്നു പിന്നെയാകിണറ്റിന്റെ
വിരുന്നിലേക്കു പറന്നിറങ്ങി.

വത്സല നിലമ്പൂർ

 

Fashion

Jul 42020
Keep a little rose water in an empty perfume bottle. Spray one in between. Rose water can improve the function of skin cells and reduce inflammation.