സമർപ്പണം

പുഴയെക്കുറിച്ച്
ഞാനിനി കവിത എഴുതില്ല
പുഴയെന്നെഴുതുംമുൻപേ
ഒരു കൂറ്റൻ മണൽ വണ്ടി വന്ന്
പുഴയെ കോരിക്കൊണ്ടുപോയി
മലയെക്കുറിച്ചും
ഇനി കവിതയില്ല
മല എന്ന രണ്ടക്ഷരം
കോറിയിടും മുൻപേ
ഒരു ഭീമൻ മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം വന്ന്
മലയെ വിഴുങ്ങിപ്പോയി
ഇനി എന്നിക്ക് മുന്നിൽ
ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ്
അതെഴുതാൻ
എനിക്ക് പേടിയാണ്
എഴുതുംമുൻപേ
മുന്നിൽ വന്ന് അട്ടഹസിക്കുന്നത്
മരണമായിരിക്കും
എന്നാലും ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനാവില്ല
ഞാനെന്നെത്തന്നെ
ഭൂമിക്കായ് സമർപ്പിക്കാം

ഇബ്രാഹിം മൂർക്കനാട്

 

Fashion

Jul 42020
Keep a little rose water in an empty perfume bottle. Spray one in between. Rose water can improve the function of skin cells and reduce inflammation.