മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ: വിദ്യാസമുന്നതി അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടി

സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ (സമുന്നതി) നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാസമുന്നതി-മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന സഹായ പദ്ധതി (2020-21) യിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി നവംബർ 10 വരെ നീട്ടി. മെഡിക്കൽ/എൻജിനിയറിങ് എൻട്രൻസ് (ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം), സിവിൽ സർവ്വീസസ്, ബാങ്ക്/ പി.എസ്.സി/ യു.പി.എസ്.സി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിനാണ് ധനസഹായം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനും www.kswcfc.org.  

Recipe of the day

Oct 202020
IINGREDIENTS 1. Oil - half a cup 2. Cinnamon sticks - half a piece Cardamom - two Cloves - two 3. Onions - two large, chopped