Think it Over

കണ്ണിമാങ്ങാഭരണി

ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്നത്തേയും പോലെ വീട് പതിയെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഒന്നു കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെ ഒരു പൂച്ചയെ പോലെ കണ്ണടച്ചു. അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വിരസത ചിലന്തി വല കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. നിരാശയുടെ കണ്ണിമാങ്ങകൾ ഉപ്പിലിട്ട കൂറ്റൻ ഭരണികളാണ് ഇരിപ്പുമുറി നിറയെ. കിടക്കകട്ടിലിനുചുറ്റും മോഹഭംഗങ്ങളുടെ മൺപുറ്റ് അതിന്റെ മാളങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങി ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിലേക്കിഴഞ്ഞു കയറുന്ന സർപ്പങ്ങൾ. മടുത്തു. അതാണ് സത്യം.വിനയനില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തുണ്ടാകാൻ.
ഏഴ് വർഷങ്ങൾ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിഞ്ഞ് തന്നെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരുന്നു വിനയനും താനും.

A tribal school comes into world’s spotlight

The Government Tribal School in Idinjar, located in the hill ranges of the capital district, came into the world’s spotlight after young Swedish environmental activist Greta Thunberg shared images of the ‘climate strike’ at the school on Friday in her official Facebook page.

Beware! Our Mother Earth is burning...

The Amazon rainforest, the largest of its kind in the world, is ablaze, with over 9,500 distinct fires burning through its main basin since August 15. Overall, Brazil has seen more than 76,000 fires ravage the Amazon in 2019, of which around 10,000 have been started in the past few weeks, mainly by loggers and farmers seeking, as they do during the summer months, to clear vast tracts for agricultural or industrial use. However, this annual exercise of planned deforestation appears to have crossed a tipping point this year.

America with Kerala Uniting for a disaster resilient Kerala: Dr. Grover.

A common framework for disaster mitigation, response and recovery that can be applied across different scenarios can reduce losses significantly and also prove to be cost-effective, Himanshu Grover, co-director, Institute for Hazard Mitigation and Planning, College of Built Environments, University of Washington, says.

KSEB signs deal for Waste-to-Energy plants across the State.

Providing a new impetus to the government’s ambitious project to establish Waste-to-Energy (WtE) plants across the State, the Kerala State Electricity Board (KSEB) on Tuesday signed a power purchase agreement with Kochi-based GJ Eco Power Pvt. Ltd., the agency implementing the project at the Brahmapuram solid waste treatment plant.

Earth Hour campaign to save the earth...

As the mercury soars in the State, it is time to remind oneself of why nature matters. Every March, countries around the world turn off the lights for one hour to show support for protecting the planet. This year, Earth Hour will be observed on March 30 by switching off lights from 8.30 p.m. to 9.30 p.m. Individuals, businesses, governments, and communities all over the world will be asked to turn off non-essential lighting and electrical appliances for one hour. The theme of this year’s celebrations is ‘Give up to give back.’

“Leaving no one behind" World Water Day 2019 Campaign.

World Water Day is coordinated by UN-Water – the UN’s inter-agency collaboration mechanism for all freshwater related issues - in collaboration with governments and partners. 

Water is an essential building block of life. It is more than just essential to quench thirst or protect health; water is vital for creating jobs and supporting economic, social, and human development.

Go- Green Initiative: Free water, toilet facilities for public.

As part of the go-green initiatives, the district administration is partnering with the Kerala Hotels and Restaurants Association (KHRA) to provide the public with free access to drinking water and toilet facilities. By ensuring free drinking water, the administration hopes to reduce over-dependence on plastic water bottles.

District Collector K. Vasuki inaugurated the scheme which was being jointly implemented by the KHRA and the district administration under Project Sthithi of the Cpower5 (Change Can Change Climate Change) initiative.

Go- Green Initiative: Free water, toilet facilities for public.

As part of the go-green initiatives, the district administration is partnering with the Kerala Hotels and Restaurants Association (KHRA) to provide the public with free access to drinking water and toilet facilities. By ensuring free drinking water, the administration hopes to reduce over-dependence on plastic water bottles.

District Collector K. Vasuki inaugurated the scheme which was being jointly implemented by the KHRA and the district administration under Project Sthithi of the Cpower5 (Change Can Change Climate Change) initiative.

Soil Health Status of Kerala in the Post-Flood Scenario.

In the post-flood scenario, floodplains and riverbanks should ideally be earmarked for agriculture rather than housing, the State Soil Survey and Soil Conservation Department has recommended. The department has also called for a ban on cultivation on very steep slopes in landslide-prone regions.

The recommendations are part of a 313-page report, Soil Health Status of Kerala in the Post-Flood Scenario, prepared by the department after a detailed study in 13 districts (except Kasaragod) affected by the devastating 2018 flood.

Postal department to conduct letter-writing contest: “Letter to My Motherland”.

The Department of Posts is conducting a national level letter-writing competition on the theme, “Letter to My Motherland”.

According to Senior Superintendent of Post Offices, Mumbai, under the competition, named as "Dhai Akhar", letters should be handwritten in English or Hindi or a local language.

തുറന്ന കത്ത്...

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധക്കായി.... 

..........ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ ക്യാന്‍സര്‍ രോഗി.............

Vehicle Identification SMS system another step two Digital India.

The government of India introduces the Vehicle Identification SMS System, another step towards the "Digital India". This will provide the details of any vehicle on the road. It helps to know the name of the owner. Just type VAHAN space Vehicle No and send to 7738299899, you can get the owner of the vehicle in return SMS, thanx to "DIGITAL INDIA" it will be easy to complain about vehicles who do not follow traffic rules and commit Road Accidents. 

Police to offer 24 hours security surveillance

The Kerala police has come up with a plan to offer 24 hours surveillance for business establishments,homes and ATMs,under the jurisdiction from central facility in the capital.State Police Chief Loknath Behera said that this scheme consists of remotely linking surveillance cameras,intrusion detection systems,movement sensors and fire alarms, which be installed across the state.The devices will be linked to Central Intrusion Monitoring system(CIMS) at the State Police Headquarters, here in the capital. Keltron,India’s largest electronics corporation,will implement this project.

"cVIGIL" App; to dig-out violations during elections.

The Chief Election Commissioner Shri. O.P. Rawat, along with the Election Commissioners Shri Sunil Arora and Shri Ashok  Lavasa launched a mobile app, called ‘Cvigil,’ on July 3, 2018, for citizens to report any violation of the model code of conduct during elections.

Display rates - Kerala government to private Hospital

Finally, Kerala government has thought of a step, a bold step to direct all the private hospitals to display the rates/tariff for each service they provide, so as to enable the people to keep abreast of cost, compare it with other hospitals and take an ideal decision. 

This will come into effect soon as the registration has been made compulsory under Kerala Clinical Establishments and regulation act being framed, to be implemented at the earliest.