ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: വകുപ്പ് തലവൻമാൻ ഓൺലൈനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പു തലവൻമാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സർക്കുലർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.finance.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ വകുപ്പ് തലവൻമാരും  Budget Monitoring System എന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ (www.budgetdata.kerala.gov.in) മുഖേന ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Fashion

Aug 12020
The Covid pandemic affected each field of people around the world. Face masks and hand sanitizers have become a part of life. Actors began appearing in masks in movies and serials.

Food & Entertainment

Aug 42020
ചേരുവകൾ 1. കാബേജ് 10 ഇല  2. മിൻസ് ചെയ്ത ബീഫ്/ ചിക്കൻ /പോർക്ക് -അരക്കിലോ  3. വിനാഗിരി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ  4. കോൺഫ്ളവർ അര വലിയ സ്പൂൺ